Hệ thống văn bản Ban ĐBCL Giáo dục

A. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 73/2012/NĐ-CP  26/9/2012
2 Hướng dẫn thi hành một số điều cuả Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 34/2014/TT-BGDĐT 15/10/2014
3 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 07/2015/TT-BGDĐT 16/4/2015
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Hướng dẫn về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên 319/HD-ĐHĐN 16/01/2015
2 Quy định đánh giá chương trình đào tạo hàng năm (Phụ lục kèm theo) 3219/ĐHĐN-ĐT 29/06/2015

 

B. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phậm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học 23/2011/TT-BGDĐT 06/06/2011
2 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012
3 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học 527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013
4 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013
5 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 05/09/2013
6 Quy định về quy trình và chi kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013
7 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012 06/VBHN-BGDĐT 04/3/02014
8 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định 66/2007/BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2013 08/VBHN-BGDĐT 04/3/02014
9 Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với  trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/8/2014
10 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ Đại học, Cao đẳng 33/2011/TT-BGDĐT 10/02/2014

 

Tin cùng chuyên mục