Hệ thống văn bản Ban Tổ chức cán bộ

A. TUYỂN DỤNG

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 NĐ của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, sự nghiệp 68/2000/NĐ-CP 17/11/2000
2 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 29/2012/NĐ-CP 12/4/2012
3 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 15/2012/TT-BNV 25/12/2012
4 Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức 16/2012/TT-BNV 28/12/2012
5 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 11/2014/TT-BNV 10/09/2014
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Hướng dẫn thực hiện quy trình thử việc đối với viên chức hợp đồng làm việc lần đầu 1956/ĐHĐN-TCCB  03/5/2007

 

B. SỬ DỤNG, BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ CÁN BỘ

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 18/6/2012
2 NĐ của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, sự nghiệp 68/2000/NĐ-CP 17/11/2000
3 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 05/2015/NĐ-CP 12/01/2015
4 NĐ của CP Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 35/2005/NĐ-CP 17/03/2005
5 Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 46/2010/NĐ-CP 19/4/2005
6 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục 75/2006/NĐ-CP  2/8/2006
7 Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 27/2012/NĐ-CP  6/4/2012
8 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 29/2012/NĐ-CP 12/4/2012
9 Nghị định của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của NĐ 31/2011/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục 07/2013/NĐ-CP 09/01/2013
10 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 29/2012/NĐ-CP 04/12/2012
11 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014
12 Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 56/2015/ NĐ-CP  9/6/2015
13 Quy định chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học 44/2011/TT-BGDĐT 10/10/2011
14 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014
15 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV  28/11/2014
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy định việc quản lý việc ra nước ngoài của CBVC thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng 5118/QĐ-ĐHĐN 24/8/2014
2 Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng 1112/QĐ-ĐHĐN 03/05/2015

 

C. BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT 5099/QĐ-BGDĐT  19/11/2012
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ĐHĐN 3951/QĐ-ĐHĐN 26/6/2013
2  Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHĐN 160/QĐ-ĐHĐN 7/1/2016

 

D. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, BẢO HIỂM

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập 01/2006/TTLT-BGD&ĐT 23/01/2006
2 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 01/2010/TT-BTC 01/06/2010
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật, phụ cấp độc hại cho viên chức làm việc tại các khu vực thuộc Đại học Đà Nẵng trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 2021/ĐHĐN  01/7/2009
2 Quy định thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí 3868/QĐ-ĐHĐN 27/6/2014
3 Quy định đánh giá, xếp loại kết quả lao động để trả lương tăng thêm tại Cơ quan ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc 4810/QĐ-ĐHĐN 10/9/2015
4 Quy chế nâng lương bậc lượng trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6052/QĐ-ĐHĐN 10/04/2013

 

E. TỔ CHỨC BỘ MÁY

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ 157/2007/NĐ-CP 27/10/2007
2 Điều lệ trường đại học 70/2014/QĐ-TTg 12/10/2014
3 Điều lệ trường cao đẳng 01/2015/TT-BGDĐT 15/01/2015
4 Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên 08/2014/TT-BGDĐT 20/3/2014
5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng 2455/GD-ĐT 21/6/1996
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc 6950/QĐ-ĐHĐN 12/01/2014
2 Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc trong Đại học Đà Nẵng 396/QĐ-ĐHĐN 21/1/2015
3 Hướng dẫn việc đánh giá phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức 6980/HD-ĐHĐN 28/12/2015

 

Tin cùng chuyên mục