Hệ thống văn bản Ban Cơ sở vật chất

A. THIẾT BỊ

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Luật Giá 11/2012/QH13 20/6/2012
2 Luật đấu thầu 43/2013/QH13 26/11/2013
3 Luật đầu tư công 49/2014/QH13 18/6/2014
4 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá 89/213/NĐ-CP 08/06/2013
5 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015
6 Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án chương trình có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 219/2009/TT-BTC 19/11/2009
7 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước 162/2014/TT-BTC 11/06/2014
8 Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 45/2013/TT-BTC 25/4/2013
9 Quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị , tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 58/2016/TT-BTC 29/03/2016
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy định về công tác đầu tư 6254/QĐ-ĐHĐN 12/08/2015

 

B. XÂY DỰNG CƠ BẢN

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Luật xây dưng 50/2014/QH13 18/6/2014
2 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015
3 Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng 37/2015/NĐ-CP 22/04/2015
4 Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 01/2013/TT-BXD 02/08/2013

 

Tin cùng chuyên mục