Hệ thống văn bản Ban Hợp tác quốc tế

A. HỢP TÁC QUỐC TẾ

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Bộ Luật Lao động 10/2012/QH13 18/06/2012
2 Hướng dẫn Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 03/2014/TT-BLĐTBXH 20/01/2014
3 Hướng dẫn Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 11/2016/NĐ-CP 02/03/2016
4 Quy chế quản lý người nước ngoài học tập  tại Việt Nam 03/2014/TT-BGDĐT 25/02/2014
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự 4413/QĐ - ĐHĐN 25/8/2015
2 Quy chế về công tác quản lý người nước ngoài học tập tại ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc 640/QĐ-ĐHĐN 01/02/2016
3 Quy định về quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế của ĐHĐN 666/QĐ-ĐHĐN 03/02/2016

 

Tin cùng chuyên mục