Hệ thống văn bản Ban Kế hoạch tài chính

A. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 16/2015/NĐ-CP 14/02/2015
2 Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sự dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc Nhà nước 192/2013/NĐ-CP 21/11/2013
3 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014
4 Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vú trang có hệ số 2.34 trở xuống 17/2015/NĐ-CP 14/02/2015
5 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015
6 Quy định hợp đồng trong hoạt động xây dựng 37/2014/NĐ-CP 22/04/2015
7 Cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015
8 Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại cơ quan, đơn vị có sử dụng KPNSNN của Bộ Tài chính 67/2004/QĐ-BTC 13/08/2004
9 Quy định về việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân 68/2012/TT-BTC 26/04/2012
10 Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN 113/2008/TT-BTC 27/11/2008
11 Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 123/2009/TT-BTC 17/06/2009
12 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 97/2010/TT-BTC 06/07/2010
13 Quy định về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 139/2010/TT-BTC 21/09/2010
14 Hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 185/2010/TT-BTC 15/11/2011
15 Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện theo QĐ số 1400/QĐ-TTg Ngày 30/09/2008 của Thủ tướng chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT 18/06/2012
16 Quy định chế độ CTP cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí 102/2012/TT-BTC 21/6/2012
17 Quy định chế độ kiểm soát, thánh toán các khoản chi ngân sách qua kho bạc Nhà nước 161/2012/TT-BTC 10/02/2012
18 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN 162/2014/TT-BTC 11/06/2014
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng 199/QĐ-ĐHĐN 01/10/2012
2 Điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ 180/QĐ-ĐHĐN 01/10/2014
3 Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ 599/QĐ-ĐHĐN 29/1/2015

 

Tin cùng chuyên mục