Hệ thống văn bản Văn phòng

I Văn bản QPPL Số Ngày ban hành
1 Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 30/2000/PL-UBTVQH10 01/04/2001
2 Hướng dẫn pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước 33/2002/NĐ-CP  28/03/2002
3 Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhà nước 33/2015/TT-BCA  20/07/2015
4 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 25/2013/QĐ-TTg 04/05/2013
5 Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 43/2011/NĐ-CP 13/06/2011
6 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 09/2008/QH12  03/06/2008
7 Hướng dẫn luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 52/2009/NĐ-CP 03/06/2009
8 Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp 06/2013/NĐ-CP 09/01/2013
II Văn bản QPNB ĐHĐN Số Ngày ban hành
1 Quy chế về bảo vệ bí mật Nhà nước của ĐHĐN 1880/QĐ-ĐHĐN 26/04/2011
2 Nội quy ra vào cơ quan ĐHĐN 4792/QĐ-ĐHĐN 15/08/2013
3 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 5878/2013/QĐ-ĐHĐN 27/09/2013
4 Quy chế quản lý, hoạt động Trang thông tin điện tử ĐHĐN 6653/QĐ-ĐHĐN 30/10/2013
5 Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Cơ quan ĐHĐN 1858/QĐ-ĐHĐN 04/02/2014
6 Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ bảo vệ tại Cơ quan ĐHĐN 1392/QĐ-ĐHĐN 03/12/2015

 

Tin cùng chuyên mục