Số liệu CBVC Đại học Đà Nẵng tháng 1 năm 2020

03/02/2020

Tính đến tháng 01/2020, đội ngũ cán bộ viên chức và lực lượng giảng viên cơ hữu của ĐHĐN với 2.329 cán bộ, trong đó có 1.470 giảng viên; giảng viên cao cấp 107, giảng viên chính 198. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy của ĐHĐN không ngừng tăng lên qua các giai đoạn phát triển, hiện nay ĐHĐN có 8 GS và 107 PGS. Tỷ lệ giảng viên và cán bộ nghiên cứu có trình độ TS, ThS  và được phong hàm GS, PGS  ngày càng tăng. Trường ĐHKT, ĐHBK và ĐHSP có số lượng và tỷ lệ GS và TS cao nhất trong các CSGDĐHTV . Bảng số liệu cụ thể:

 

 

Xem chi tiết file số liệu tháng 01/2020 tại đây!