Số liệu CBVC Đại học Đà Nẵng tháng 4 năm 2020

04/05/2020

Tính đến tháng 4/2020, đội ngũ cán bộ viên chức và lực lượng giảng viên cơ hữu của ĐHĐN với 2.327 cán bộ, trong đó có 1.475 giảng viên; giảng viên cao cấp 107, giảng viên chính 256. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy của ĐHĐN không ngừng tăng lên qua các giai đoạn phát triển, hiện nay ĐHĐN có 8 GS và 105 PGS. Tỷ lệ giảng viên và cán bộ nghiên cứu có trình độ TS, ThS  và được phong hàm GS, PGS  ngày càng tăng. Trường ĐHKT, ĐHBK và ĐHSP có số lượng và tỷ lệ GS và TS cao nhất trong các đơn vị thành viên . Bảng số liệu cụ thể: