Đại học Đà Nẵng hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019 và các năm tiếp theo

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 56/2015/NĐ-CP; Công văn số 5098/BGDĐT-TCCB ngày 31/10/2017 củaBộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019 và các năm tiếp theo...

Xem chi tiết của Hướng dẫn đánh giá, phân loại tại đây!

Các biểu mẫu:

Mẫu số 01

- Mẫu số 2a

- Mẫu số 2b

- Mẫu BC-01 và Mẫu BC-02

Tin cùng chuyên mục