Kết quả đánh giá, phân loại công chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu năm 2017, năm 2018 của Đại học Đà Nẵng

16/01/2020

Thực hiện Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ; Căn cứ nội dung hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức hằng năm tại Công văn số 5098/BGDĐT-TCCB ngày 31/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu năm 2017, năm 2018 của Đại học Đà Nẵng.

Xem chi tiết kết quả đánh giá, phân loại công chức tại đây!