Kế hoạch kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

07/11/2019

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Thực hiện Công văn số 5201/BGDĐT-TCCB ngày 09/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập định kỳ hằng năm,Đại học Đà Nẵng(ĐHĐN) xây dựng kế hoạch kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 như sau:

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!