Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức ĐHĐN

30/05/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Đào tạo, bồi dưỡng

trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chứcĐại học Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2211/QĐ-ĐHĐN ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Đại học Đà Nẵng)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định việc quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức; việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức (CBVC) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

2. Quy chế này áp dụng đối với CBVC và người làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.

Điều 2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng

1. Cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

2. Góp phần xây dựng đội ngũ CBVC có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, có đủ trình độ và năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu, đảm bảo chất lượng của hoạt động nghề nghiệp theo định hướng phát triển của đơn vị và của ĐHĐN.

Điều 3. Nguyên tắc cử CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của CBVC, dựa trên cơ sở quy hoạch, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và của ĐHĐN.

2. Đảm bảo tính tự chủ của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng CBVC trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải gắn liền với quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch nguồn nhân lực nhằm phát triển đơn vị, phát triển CBVC làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

4. Khuyến khích CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đáp ứng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp. Riêng đối với viên chức giảng dạy, trước khi được tuyển dụng, phải cam kết đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ quy định (đặc biệt tiếng Anh) và có lộ trình để được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở các nước tiên tiến trên thế giới.

5. Việc cử CBVC đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước do Giám đốc ĐHĐN thống nhất phân công trách nhiệm theo phân cấp quản lý, đảm bảo tính chủ động của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

6. Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Đào tạo là quá trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống những tri thức, kỹ năng theo quy định của từng cấp học, bậc học gắn với việc cấp văn bằng(chứng chỉ)của hệ thống giáo dục.

2. Bồi dưỡng (hoặc nghiên cứu) là hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành, kỹ năng làm việc, kỹ năng nghiên cứu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Điều 5. Các hình thức cử đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Đào tạo sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ).

2. Bồi dưỡng ngắn hạn dưới 90 ngày; bồi dưỡngdài hạn trên 90 ngày.

 

Chi tiết Quy chế xem tại đây.

Chi tiết các biểu mẫu kèm theo Quy chế, xem và tải về máy tính tại đây