Chương trình Học bỗng Phát triên nguồn nhân lực cho Việt Nam (IDS) năm 2019 cho niên khóa 2020 - 2022

Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản câp viện trợ không hoàn lại đề thực hiện Chương trình Học bỗng Phát triên nguồn nhân lực cho Việt Nam (IDS) năm 2019 cho niên khóa 2020 - 2022.

 Xem chi tiết Thông báo tại đây!

 

Tin cùng chuyên mục