Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý lưu học sinh Việt Nam của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chào mừng bạn đã truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý lưu học sinh Việt Nam của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và Quy chế Quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, công dân Việt Nam học tập trong thời gian 06 tháng liên tục trở lên có tránh nhiệm cung cấp thông tin vào Hệ thống này để giúp các cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ thông tin phục vụ công tác hoạch định chính sách đối với công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài và bảo hộ quyền lợi hợp pháp của công dân.
Thông tin do công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập đăng ký vào Hệ thống này là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc công nhận tương đương văn bằng do nước ngoài cấp.

1. Nếu bạn là ứng viên đã trúng tuyển học bổng thông qua Bộ Giáo dục và đào tạo, học bổng Ngân sách nhà nước, học bổng Hiệp định, học bổng các đề án của Bộ Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn, Bộ Công thương và Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, xin vui lòng nhập Địa chỉ email và Mật khẩu để tiếp tục.

2. Nếu bạn muốn đăng ký học bổng thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đã đăng ký nhưng chưa trúng tuyển nhấn vào đây.

3. Nếu bạn đang là lưu học sinh đi học theo các chương trình học bổng tự phí, nhấn vào đây.

Xem chi tiết trang thông tin hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý lưu học sinh Việt Nam của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://oms.vied.vn/

Tin cùng chuyên mục