Biểu mẫu hợp đồng theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ

 

Mẫu số 1

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Bộ, ngành, địa phương:…..…
Đơn vị: …………………………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:    /HĐLV

……….., ngày …. tháng ….. năm ….

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Quyết định số ……. của …….. về việc công nhận kết quả tuyển dụng …………..

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: ....................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................

Đại diện cho đơn vị (1) ................................................................................................

Địa chỉ ........................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................

Và một bên là Ông/Bà: ................................................................................................

Sinh ngày …… tháng ….. năm…….. tại.........................................................................

Trình độ đào tạo: .........................................................................................................

Chuyên ngành đào tạo: ................................................................................................

Năm tốt nghiệp: ..........................................................................................................

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng.......................................................................

Địa chỉ thường trú tại: ..................................................................................................

...................................................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân ...........................................

Cấp ngày ……. tháng ……. năm…….. tại .....................................................................

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Loại hp đồng, thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Loại Hợp đồng làm việc xác định thời hạn (2) .............................................................

- Thời hạn của Hợp đồng: ............................................................................................

- Từ ngày …… tháng ….. năm …….. đến ngày …… tháng …… năm...............................

- Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có): ................................................................

- Từ ngày …….. tháng …….. năm …….. đến ngày ……. tháng …….. năm ......................

- Địa điểm làm việc (3): ................................................................................................

- Chức danh chuyên môn: ............................................................................................

- Chức vụ (nếu có): ......................................................................................................

- Nhiệm vụ (4) ..............................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (5): .................................................................................................

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ........................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền li của người ký kết hợp đồng làm việc

1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành việc sắp xếp, điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:

- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

- Phương tiện đi lại làm việc (6): ...................................................................................

- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số) (7):................................................... ,

Bậc: ………….. Hệ số lương ........................................................................................

- Phụ cấp (nếu có) gồm (8): .........................................................................................

được trả ……........ lần vào các ngày …………….. và ngày ……………..hàng tháng.

- Thời gian tính nâng bậc lương: ..................................................................................

- Khoản trả ngoài lương................................................................................................

...................................................................................................................................

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:

Tin cùng chuyên mục