Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của Giảng viên.

23/12/2019

           Đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên: Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNVcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Xem chi tiết Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV tại đây!