Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của chuyên viên.

           Đối với chức danh nghề nghiệp chuyên viên: Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Xem chi tiết Thông tư số 11/2014/TT-BNV tại đây!

Tin cùng chuyên mục