Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của kế toán viên

23/12/2019

              Đối với chức danh nghề nghiệp kế toán viên: Thông tư số 77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Xem chi tiết Thông tư số 77/2019/TT-BTC tại đây!