Quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, mã số, tiêu chuẩn, điều kiện,… của viên chức khoa học công nghệ

23/12/2019

           Đối với chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học công nghệ: Thông tư liên tịch số: 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV tại đây!