Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư Đại học Đà Nẵng

24/09/2019

Tính đến tháng 4/2020, tổng số Giáo sư, Phó Giáo sư cơ hữu đang công tác tại Đại học Đà Nẵng là 113 người, trong đó có 8 Giáo sư và 104 Phó Giáo sư.