Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS

23/12/2019

05 tiêu chuẩn chung đối với chức danh GS, PGS

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Theo đó, tiêu chuẩn chung đối với chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư được quy định như sau:
- Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học.
- Có đủ thời gian làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên theo quy định.
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đủ số giờ chuẩn giảng dạy, trong đó có ít nhất ½ số giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (Đối với giảng viên thỉnh giảng thì phải đáp ứng ít nhất 50% định mức này).
- Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Có đủ số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu theo quy định tại Quyết định này.
Quyết định 37/2018/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2018.

Tải về: QUYẾT ĐỊNH 37/2018/QĐ-TTG