Công văn triển khai việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020

Thực hiện Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 15 năm 2020 (Công văn số 5651),Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) yêu cầu các đơn vị thành viên; các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN tổ chức triển khai việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020, cụ thể như sau:

        1. Quy định xét tặng

        a) Các đơn vị phổ biến nội dung của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (Nghị định số 27/2015/NĐ-CP) và Công văn số 5651đến toàn thể nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức và các thành phần kháctheo quy định thuộc  đơn vị quản lý (kể cả các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị đã có quyết định nghỉ theochế độ bảo hiểm xã hội kể từ tháng 01/2017 đến nay)để nghiên cứu, tham gia xét chọn đúngđối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời gian quy định.

        b) Công tác chỉ đạo và tổ chức việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và tự nguyện; chú trọng tới nhà giáo trực tiếp giảng dạy, nhà giáo là nữ, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là người dân tộc thiểu số, nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xét tặng cần thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời gian quy định.

        2. Đối tượng xét tặng

        Thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP.

        Lưu ý: Đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc ĐHĐN đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, hiện đang tiếp tục giảng dạy, quản lý tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, đề nghị các đơn vị thông báo, hướng dẫn các nhà giáolập hồ sơ theo quy định gửi chođơn vị nơi đang công tácđể xét tặng danh hiệu.

        3. Tiêu chuẩn xét tặng

        Thực hiện theo quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯTtại Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 27/2015/NĐ-CPvà Công văn số 5651.

 

 

        4. Trình tự, thủ tục xét tặng

        Thực hiện theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP.

        5. Tổ chức thực hiện

        a) Hiệu trưởngcácđơn vị thành viên, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN thông báo cụ thể đến toàn thể nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị về các tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ và thời gian thu nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

        b) Hiệu trưởng các đơn vị thành viên, thủ trưởng Cơ quan ĐHĐN tổ chức thu nhận hồ sơ, thành lập Hội đồng cấp cơ sở và thực hiện các trình tự, thủ tục xét, đề nghị theo quy định của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP.

        6. Quy định về hồ sơ

        a)Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 17 của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP và Mục 17, Phần II của Công văn số 5651.Số lượng hồ sơ:

        - Hồ sơ Hội đồng cấp cơ sở: 01 bộ (tờ trình, danh sách, báo cáo tóm tắt thành tích, biên bản họp hội đồng, hồ sơ cá nhân);

        - Hồ sơ cá nhân: 03 bộ/người (bản khai thành tích, tài liệu minh chứng).

        Lưu ý: Bản khai thành tích phải được ký xác nhận trên từng trang bên góc phải; Lập danh mục các tài liệu minh chứng và đánh số theo thứ tự theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP.

        b)Hiệu trưởng các đơn vị thành viên, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dụcđề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị lên cấp trên, đồng thời chịu trách nhiệm trước ĐHĐN về việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

        c)Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai và các minh chứng đã cung cấp trong hồ sơ.

        d) Tổ Thư ký có trách nhiệm thẩm định hồ sơ báo cáo Hội đồng, trong đó cần nêu rõ các thành tích, số liệu theo tiêu chuẩn xét tặng được quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP (mẫu tóm tắt thành tích gửi kèm).

        7. Thời gian nộp hồ sơ

        a) Hội đồng cấp cơ sở tổ chức họp, hoàn thiện hồ sơ,nộp về Hội đồng cấp ĐHĐN (qua BanTổ chức Cán bộ) trước ngày 20/02/2020.

        b) Các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN hoàn thiện hồ sơ, nộp về Hội đồng Cơ quan ĐHĐN (qua BanTổ chức Cán bộ) trước ngày 07/02/2020.

        c) Đối với các đơnvịkhông cóhồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT phải có văn bản báo cáo ĐHĐN.

        Trên đây là nội dungtriển khai công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020tại ĐHĐN, đề nghị hiệu trưởng các đơn vị thành viên, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN nghiêm túctriển khai thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, và thời gian quy định.

        Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ ĐHĐN (qua Ban Tổ chức Cán bộ) để kịp thời hướng dẫn, giải đáp./.

Xem chi tiết Công văn tại đây!

Tin cùng chuyên mục