Lịch công tác tuần

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG ĐHĐN

I. Chức năng

Văn phòng ĐHĐN là đầu mối giải quyết các công việc để giúp cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành, chỉ đạo thống nhất và tập trung trong toàn ĐHĐN. Văn phòng ĐHĐN có hai chức năng chính sau đây:

1. Chức năng tham mưu, tổng hợp:

Chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng ĐHĐN tập trung vào những công việc cụ thể sau đây:

- Hành chính; Tổng hợp; Văn thư – lưu trữ;

- Quản lý công sản;

- Quản trị Mạng Công nghệ Thông tin – Truyền thông;

2. Chức năng hậu cần:

Công tác hậu cần nhằm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Cung cấp các điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất cho cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ;

- Mua sắm, quản lý, bảo vệ, bảo dưỡng các trang thiết bị trong cơ quan, đảm bảo cho hoạt động của cơ quan được tiến hành liên tục;

- Quản lý chi tiêu tài chính theo đúng chế độ, chính sách do Nhà nước quy định;

- Đảm bảo trật tự, an toàn lao động trong cơ quan;

- Tổ chức công tác lễ tân, giao tiếp, giữ vai trò chiếc cầu nối của đơn vị với các cơ quan cấp trên, cấp ngang, cấp dưới và với nhân dân;

-  Bảo đảm môi trường sinh thái lành mạnh, hài hoà, tạo lập được diện mạo cơ quan trang nghiêm, hiện đại.

II. Nhiệm vụ

            Các nhiệm vụ cơ bản của Văn phòng ĐHĐN:

  1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, theo dõi, đôn đốc và việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đó theo phân công của Giám đốc ĐHĐN.
  2. Tổng hợp, báo cáo thực hiện kế hoạch.
  3. Thực hiện công tác thông tin phục vụ lãnh đạo cơ quan.
  4. Điều hoà, phối hợp hoạt động của các đơn vị trực thuộc Cơ quan ĐHĐN và quan hệ với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và các đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chương trình, nhiệm vụ của cơ quan mình.
  5. Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, tài chính (quản lý tài sản, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, tổ chức phục vụ các cuộc họp, lễ nghi khánh tiết, thực hiện công tác lễ tân, tiếp khách một cách khoa học và văn minh, cung cấp các dịch vụ công cộng trong nội bộ cơ quan).
  6. Mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản, sửa chữa, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của cơ quan; đảm bảo yêu cầu hậu cần  cho hoạt động và công tác của cơ quan.
  7. Tổ chức giao tiếp, đối nội, đối ngoại, giữ vai trò là chiếc cầu nối giữa ĐHĐN với các cơ quan, tổ chức khác và chính quyền địa phương.
  8. Công tác văn thư và công tác lưu trữ.
  9. Công tác thường trực.
  10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHĐN giao hoặc uỷ quyền.