Lịch công tác tuần

Một số văn bản hành chính thông dụng (18-09-2015)

Một số văn bản hành chính thông dụng

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học (15-12-2014)

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học

Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (04-12-2014)

Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc

CV số 5883/ĐHĐN-VP v/v báo cáo công tác PCCC (22-10-2014)

CV số 5883/ĐHĐN-VP ngày 10/10/2014 v/v báo cáo công tác PCCC

CV số 6061/ĐHĐN-VP v/v báo cáo công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và cải cách hành chính năm 2014 (22-10-2014)

CV số 6061/ĐHĐN-VP v/v báo cáo công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và cải cách hành chính năm 2014

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (23-09-2014)

Ngày 09 tháng 9 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT phê duyệt phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015.

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ viên chức thuộc các cơ sở giáo dục thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng (19-09-2014)

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ viên chức thuộc các cơ sở giáo dục thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC Đại học Đà Nẵng (10-09-2014)

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức của Đại học Đà Nẵng.

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung áp dụng cho kê khai tài sản thu nhập từ lần thứ 2 trở đi (Theo 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011) (18-09-2012)

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung áp dụng cho kê khai tài sản thu nhập từ lần thứ 2 trở đi (Theo 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011).

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập áp dụng cho kê khai tài sản thu nhập lần đầu (Theo 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011) (18-09-2012)

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập áp dụng cho kê khai tài sản thu nhập lần đầu (Theo 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011)

Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (18-09-2012)

Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo (18-09-2012)

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo

Phiếu kê khai hưởng phụ cấp ưu đãi (Theo Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006) 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006) (18-09-2012)

Phiếu kê khai hưởng phụ cấp ưu đãi (Theo Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006) 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006)

Một số văn bản của Chính phủ và Bộ Nội vụ về công tác văn thư (18-09-2012)

Một số văn bản của Chính phủ và Bộ Nội vụ về công tác văn thư