Công văn về việc tuyển chọn cán bộ đi đại diện Khoa học và Công nghệ ở nước ngoài (05-07-2019)

Công văn về việc tuyển chọn cán bộ đi đại diện Khoa học và Công nghệ ở nước ngoài.

Công văn về việc tuyển chọn cán bộ đi đại diện Khoa học và Công nghệ ở nước ngoài (05-07-2019)

Công văn về việc tuyển chọn cán bộ đi đại diện Khoa học và Công nghệ ở nước ngoài.

Biểu mẫu hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức 2019 và các năm về sau (10-06-2019)

Biểu mẫu hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức 2019 và các năm về sau.

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm học 2017 - 2018 (07-06-2018)

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm học 2017 - 2018

Quy định về thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí cho cán bộ viên chức (30-06-2014)

Quy định về thực hiện thủ tục kéo đài thời gian công tác cho giảng viên đến tuổi nghỉ hưu và giải quyết chế độ hưu trí cho cán bộ viên chức toàn Đại học Đà Nẵng

Thông báo - V/v Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 (10-12-2012)

Thông báo - V/v Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012