Chức năng - Nhiệm vụ

 A. Chức năng

 

-      Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHĐN;

-      Phối hợp với các đơn vị quản lý cán bộ và tổ chức bộ máy trong toàn ĐHĐN.

 

B. Nhiệm vụ

 

1. Công tác tham mưu

 

a)

-      Xây dựng kế hoạch, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo định hướng phát triển ĐHĐN;

-      Phối hợp với các đơn vị đề xuất mô hình quản trị đại học;

b)

-      Xây dựng quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động ĐHĐN;

-      Thẩm định, trình Giám đốc ĐHĐN ban hành quy chế tổ chức - hoạt động của các đơn vị trong toàn ĐHĐN;

c)

-      Xây dựng, hướng dẫn, thẩm định đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, đổi tên, chuyển loại hình, điều chỉnh hoạt động, giải thể các đơn vị trong toàn ĐHĐN;

d)

-      Quản lý về công tác tổ chức trong ĐHĐN theo thẩm quyền của Giám đốc;

-      Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế

-      Giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức của các đơn vị;

e)

-      Xây dựng và trình Giám đốc ĐHĐN ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trong toàn ĐHĐN;

f)

-      Lập kế hoạch, thẩm định hồ sơ cán bộ theo quy trình về công tác nhân sự, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định đối với các chức vụ Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; Giám đốc, các phó giám đốc ĐHĐN;

g) Lập kế hoạch, thực hiện quy trình:

-      Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển các cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc ĐHĐN;

-      Tham mưu ban hành quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với chủ tịch hội đồng trường, chuẩn y các thành viên hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học thành viên;

h)

-      Xây dựng quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, quản lý, sử dụng điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức thống nhất trong toàn ĐHĐN;

i)

-      Lập kế hoạch xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực của ĐHĐN theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển ĐHĐN;

-      Quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ĐHĐN;

j)

-      Xây dựng Đề án vị trí việc làm của ĐHĐN;

-      Phê duyệt đề án vị trí việc làm, định biên nhân sự theo đề án vị trí việc làm của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

-      Trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án vị trí việc làm của ĐHĐN;

k)

-      Xây dựng quy định chính sách chung về thu hút, sử dụng, đãi ngộ, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao (các giảng viên, các nhà nghiên cứu có học hàm giáo sư, phó giáo sư và học vị tiến sĩ);

-      Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ khoa học, giảng viên, các nhà nghiên cứu có trình độ cao trong ĐHĐN;

l)

-      Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức trong toàn ĐHĐN theo phân cấp và ủy quyền của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-      Quyết định bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp giảng viên và tương đương, giảng viên chính và tương đương trong toàn ĐHĐN;

m)

-      Chủ trì việc tập hợp các hồ sơ, hướng dẫn các đơn vị và tham mưu Giám đốc ĐHĐN quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho cán bộ, viên chức của các đơn vị trực thuộc theo quy định;

n)

-      Tổ chức xét duyệt và trình Giám đốc ĐHĐN quyết định nâng bậc lương, phụ cấp theo phân cấp quản lý;

-      Phê duyệt danh sách nâng bậc lương của các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

q)

-      Duyệt hồ sơ cử cán bộ, giảng viên đi học tập trong nước và nước ngoài;

-      Cử cán bộ đi công tác nước ngoài theo phân cấp quản lý;

-      Thu nhận cán bộ, giảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng;

s)

-      Lập kế hoạch và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc ĐHĐN.

 

2. Công tác giúp việc

a)

-      Tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động vào các vị trí, chức danh nghề nghiệp của các đơn vị trực thuộc ĐHĐN;

-      Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy trình tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

b)

-      Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và thực hiện công tác đánh giá, phân loại, quản lý, xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của ĐHĐN;

c)

-      Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức

-      Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý);

d)

-      Điều động cán bộ, viên chức tham gia công tác tuyển sinh và các kỳ thi khác do ĐHĐN tổ chức;

e)

-      Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng, an ninh;

f)

-      Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc ĐHĐN.

 

3. Công tác quản lý

a)

-      Quản lý hồ sơ thành lập ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN;

b)

-      Quản lý cán bộ, viên chức và hồ sơ cán bộ thuộc Cơ quan ĐHĐN;

-      Là đầu mối quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ĐHĐN;

-      Trực tiếp xử lý hệ thống dữ liệu về công tác nhân sự, công tác tổ chức bộ máy để tham mưu Giám đốc ĐHĐN và cung cấp số liệu cho các ban chức năng ĐHĐN khi có nhu cầu;

c)

-      Quản lý các thông tin về quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, xử lý kỷ luật và giải quyết chế độ cho cán bộ, viên chức ĐHĐN.

 

4. Công tác phối hợp

a) Phối hợp các cơ sở giáo dục đại học thành viên:

-      Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, định biên, tuyển dụng;

-      Trong tổng hợp, xử lý thông tin, báo cáo về công tác tổ chức và nhân sự;

b) Phối hợp với Ban Kế hoạch – Tài chính:

-      Thực hiện việc chi trả, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động;

c) Phối hợp với Ban Hợp tác Quốc tế:

-      Việc quản lý đoàn ra, đoàn vào;

-      Công tác đào tạo bồi dưỡng của cán bộ, viên chức được cử đi học tập, công tác ở nước ngoài;

d) Phối hợp với Ban Đào tạo:

-      Trong công tác tổ chức tuyển sinh;

e)

-      Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN về công tác cán bộ;

-      Phối hợp với Văn phòng ĐHĐN trong công tác an ninh, chính trị nội bộ, tổ chức các sự kiện của ĐHĐN;

f) Phối hợp với Công đoàn các cấp và Bảo hiểm Xã hội Thành phố Đà Nẵng:

-      Giải quyết các tranh chấp về chế độ cho người lao động;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHĐN giao.