Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3832 552
Email: sdh@ac.udn.vn

Trưởng Ban
PGS.TS. Võ Xuân Tiến

Phó Trưởng Ban
PGS.TS. Phan Cao Thọ

Phó Trưởng Ban
PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

1) Chức năng:
              Tham mưu cho lãnh đạo Đại học Đà Nẵng về công tác đào tạo và bồi dưỡng sau đại học, gồm hai bậc đào tạo là thạc sĩ và tiến sĩ.

2) Nhiệm vụ:
              a)   Xây dựng, chỉ đạo và phối hợp thực hiện phương hướng, kế hoạch, nội dung, chương trình công tác đào tạo và bồi dưỡng sau đại học nhằm mục đích phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Đại học Đà Nẵng, góp phần thực hiện mục tiêu để Đại học Đà Nẵng trở thành trường đại học nghiên cứu.
              b)   Quản lý hoạt động đào tạo sau đại học, tổng kết, đánh giá chất lượng đào tạo và bồi dưỡng.
              c)   Phối hợp với Ban TCCB thực hiện chế độ bồi dưỡng và học tập nâng cao trình độ ở bậc sau đại học đối với đội ngũ cán bộ của Đại học Đà Nẵng.
              d)   Phối hợp với Ban KHCN và MT trong các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học và triển khai khoa học công nghệ trong các trường và các đơn vị thuộc Đại học Đà Nẵng.
              e)   Phối hợp với Ban KH-TC trong các công tác liên quan đến xây dựng kinh phí, phân bố và quản lý kinh phí phục vụ cho hoạt động đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.
              f)    Phối hợp với Ban HTQT trong việc xây dựng, thực hiện và quản lý các Đề án hợp tác và liên kết quốc tế trong đào tạo sau đại học.

Stt

Họ và tên

Chức vụ Phone Mobile
1 PGS. TS. Võ Xuân Tiến Trưởng Ban 0236.3824678   0913423115
2 PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng ban 0236.3892538   0913403739
3 PGS.TS. Phan Cao Thọ Phó Trưởng ban 0236.3832552
0236.3824688
  0913405145
4 ThS.Huỳnh Thị Đoan Trang Chuyên viên 0236.3832552   0983040223;0905062630
5 ThS. Võ Đình Nam Chuyên viên 0236.3832552 0983301309
6 Lê Quang Đức Chuyên viên 0236.3832552 0914525353
7 Phạm Thị Ngọc Diệu Chuyên viên 0236.3832552 0906542259
8 Nguyễn Thị Bích Huyền Chuyên viên 0236.3832552 0982765416