BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG


Chức năng
 

Tham mưu cho Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về nghiên cứu Khoa học và chuyển giao Công nghệ.


Nhiệm vụ
 

1. Đề xuất và Xây dựng chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Đà Nẵng.

2. Chỉ đạo, tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao Khoa học Công nghệ của Cán bộ và Sinh viên trong toàn Đại học Ðà Nẵng.

3. Tổ chức hoạt động liên kết và chuyển giao công nghệ với các Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất.

4. Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học: Xuất bản tạp chí Khoa học Công nghệ của ĐHĐN, thông tin TECHMART UD, Quản lý lý lịch khoa học của cán bộ, viên chức.

5. Hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ: Kết quả nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng chế.

6. Phối hợp với các Ban chức năng quản lý các vấn đề liên quan đến hoạt động Khoa học Công nghệ: phân bổ và quản lý ngân sách; xây dựng và thực hiện dự án hợp tác quốc tế; đề xuất thành lập, giải thể các đơn vị Nghiên cứu và triển khai ứng dụng Khoa học công nghệ của Đại học Đà Nẵng.


Liên hệ


- Văn phòng Ban  Khoa học, Công nghệ và Môi trường

+ Địa chỉ: Phòng 10.010, 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
+ Điện thoại: +(84)236. 3817.180
+ Email: bankhcnmt@ac.udn.vn


- Văn phòng Tạp chí Khoa học và Công nghệ

+ Địa chỉ: Phòng 10.014, Khu B, 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
+ Điện thoại: +(84)236.3817.788
+ Email: jst-ud@udn.vn

 Danh sách cán bộ viên chức
 

http://ud.udn.vn/Tochuc/Anh/423453215556.jpg Trưởng Ban: PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0932 408 867
Email: nlhung@dut.udn.vn; nguyenlehung@yahoo.com
 
http://ud.udn.vn/Tochuc/Anh/130.026.00006.jpg Chuyên viên: TS. Trương Lê Bích Trâm
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Đại học Đà Nẵng; 41 Lê Duẩn
Điện thoại di động: 0914240345
Email: tlbtram@ac.udn.vn; bichtram_net@yahoo.com
http://ud.udn.vn/Tochuc/Anh/12232935000567056.jpg Chuyên viên: ThS. Huỳnh Thị Tâm Thương
Địa chỉ liên hệ: Ban khoa học, Công nghệ và Môi trường
Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0905675979
Email: thuonght@ac.udn.vn; thuonght2008@gmail.com
 
http://www.udn.vn/app/webroot/upload/images/Tran%20Thi%20Nhu%20Quynh.jpg Chuyên viên: ThS. Trần Thị Như Quỳnh
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Đại học Đà Nẵng; 41 Lê Duẩn
Điện thoại di động: 0905328253
Email: ttnquynh@ac.udn.vn; quynhtrandn@gmail.com
 
http://ud.udn.vn/Tochuc/Anh/130.012.145.49.jpg Chuyên viên: ThS. Trần Anh Kiệt
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0935.445.996
Email: takiet@ac.udn.vn; kiettran87@gmail.com
Chuyên viên: ThS. Trần Thị Hoàn
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0905240782
Email: hoantran.sdc@gmail.com

 
Chuyên viên: Trương Bách Tuệ
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0914 028 111
Email: tbtue@ac.udn.vn; truongbachtue@gmail.com
Chuyên viên: ThS. Tăng Thị Phương Thảo
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0914286420
Email: tpthao@ac.udn.vn