Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ Tp. Đà Nẵng (25-02-2016)

Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ Tp. Đà Nẵng

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2016 (14-12-2015)

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2016

Cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2016 (24-11-2015)

Cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính là sự kiện công nghệ thông tin của thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

Một số văn bản pháp quy của Quỹ đổi mới Công nghệ quốc gia (NATIF) để tham khảo (14-04-2015)

Một số văn bản pháp quy của Quỹ đổi mới Công nghệ quốc gia (NATIF) để tham khảo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo (14-05-2014)

Đề xuất các đề tài, dự án hoặc các vấn đề khoa học và công nghệ cần thực hiện giai đoạn 2014-2015 của tỉnh Ninh Thuận