BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Ngày 30/12/2010, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 6858/QĐ-ĐHĐN về việc thành lập Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng. Ngoài chức năng chung về tư vấn và tổ chức các hoạt động về đảm bảo chất lượng, Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu lập kế hoạch và thực hiện việc quản lý chất lượng giáo dục trong toàn Đại học Đà Nẵng.

Việc thành lập Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục thay thế cho Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục - đơn vị được thành lập và hoạt động từ tháng 12/2005 - nhằm thực hiện kế hoạch kiện toàn tổ chức và nâng cao chức năng quản lý về mặt Nhà nước đối với hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục tại Đại học Đà Nẵng. Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ xây dựng kế hoạch và bắt đầu hoạt động từ tháng 2/2011 ngay khi các nhân sự chủ chốt được bổ nhiệm.