Thông tư Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học (30-10-2015)

Thông tư Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

Thông tư Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học (30-10-2015)

Thông tư Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ​ (27-10-2014)

Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ​

Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015 (23-10-2014)

Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015

Quyết định tuyển chọn và cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH & TCCN đợt 1 năm 2014​ (23-10-2014)

Quyết định tuyển chọn và cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH & TCCN đợt 1 năm 2014​

V/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN (20-10-2014)

Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành CV số 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH v/v hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

TT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ và TCCN (20-12-2013)

Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

CV số 3516/BGDĐT-VP ngày 27 tháng 5 năm 2013 v/v Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013 (31-05-2013)

Ngày 27 tháng 5 năm 2013, Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 3516/BGDĐT-VP v/v Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013.

CV số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09 tháng 5 năm 2013 v/v Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (31-05-2013)

Ngày 09 tháng 5 năm 2013, Cục khảo thí và kiểm định chất lượng - Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

CV số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23 tháng 5 năm 2013 V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học (31-05-2013)

Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học.

CV số 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23 tháng 5 năm 2013 V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD trường cao đẳng (31-05-2013)

Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng Giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

CV số 529/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23 tháng 5 năm 2013 V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD trường TCCN (31-05-2013)

Ngày 23 tháng 5 năm 2013, cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 529/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN.

CV v/v triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng GD trường ĐH, CĐ và TCCN năm 2013 (20-03-2013)

Ngày 05 tháng 03 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành CV v/v triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng GD trường ĐH, CĐ và TCCN năm 2013.

Luật giáo dục Đại học 2012 (20-03-2013)

Luật giáo dục Đại học 2012

CV Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ, TCCN (20-03-2013)

Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là trường)...

TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (20-03-2013)

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;

Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng (20-03-2013)

Ngày 15 tháng 03 năm 2013, Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng.

TT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (20-03-2013)

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học...

TT Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng GD (20-03-2013)

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

TT Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng GD (20-03-2013)

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.