Địa chỉ website của các đơn vị thuộc ĐHĐN

 

1

Trung tâm ĐTTX

Giám đốc TT

Lê Thành Bắc (kiêm nhiệm)

4015/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

1. Nguyễn Hữu Hiển

2990/QĐ-ĐHĐN

2. Nguyễn Phi Hùng

289/QĐ-ĐHĐN

2

Trung tâm Phát triển Phần mềm

Giám đốc TT

Trịnh Công Duy 4479/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

 

 

3

Trung tâm TT-HL&TT

Giám đốc TT

Huỳnh Minh Sơn

302/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

Lê Thị Thanh Nhàn 3592/QĐ-ĐHĐN

4

Trung tám KĐCLGD

Giám đốc  TT

   

Phó Giám đốc TT

Nguyễn Quang Giao (phụ trách)

4086/QĐ-ĐHĐN

 

 

5

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp

Giám đốc TT

Nguyễn Lê Hùng

1183/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

Nguyễn Tấn Hưng 4052/QĐ-ĐHĐN

6

Trung tâm Thiết kế kỹ thuật tiên tiến

Giám đốc TT

Phạm Quốc Thái

4329/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

   

7

Trung tâm Nhật Bản

Giám đốc TT

   

Phó Giám đốc TT

Hoàng Hải

(kiêm nhiệm)

939/QĐ-ĐHĐN

8

Trung tâm Nghiên cứu QLRR&KHAT

Giám đốc TT

Lê Anh Tuấn

(kiêm nhiệm)

303/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

Nguyễn Hồng Ngọc (kiêm nhiệm)

4094/QĐ-ĐHĐN

9

Trung tâm Y Khoa

Giám đốc TT

Nguyễn Đăng Quốc Chấn (kiêm nhiệm)

1741/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

1. Lê Viết Nho

4080/QĐ-ĐHĐN

2. Lê Kim Trọng

4115/QĐ-ĐHĐN

10

Trung tâm Thể Thao

Giám đốc  TT

Võ Đình Hợp

(kiêm nhiệm)

02QĐ/ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

Trần Văn Huệ

5456QĐ/ĐHĐN