BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ

    Phòng 10.017, 10.009; Tầng 10, Tòa nhà Viện Anh Ngữ

41 Lê Duẩn, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại

02363.891517/ 02363.891515

 

 

 Trưởng Ban: TS. Hoàng Hải 

 

 Phó Trưởng Ban: ThS. Hồ Lộng Ngọc 

 

I. Chức năng :

 

      Ban Hợp tác Quốc tế là một bộ phận quản lý hành chính của Đại học Đà Nẵng, có chức năng quản lý và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trong toàn Đại học Đà Nẵng dựa trên quyền hạn được phân cấp theo Quyết định số 3360/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 21 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Hợp tác Quốc tế – Đại học Đà Nẵng có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng trong công tác quản lý hợp tác quốc tế, hoạch định chiến lược hợp tác với từng trường, từng nước, từng khu vực, từng cá nhân, tổ chức chính phủ và phi chính phủ trên thế giới theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ quốc tế, góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cho giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà Trường.

 

II. Nhiệm vụ :

 

1) Tham mưu Giám đốc Đại học Đà Nẵng về chiến lược phát triển hợp tác quốc tế theo định hướng phát triển chung của Đại học Đà Nẵng:

 

 • Xúc tiến phát triển quan hệ hợp tác quốc tế nhằm củng cố quan hệ quốc tế truyền thống, phát triển quan hệ quốc tế mới;Mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế;
 • Đề xuất và phát triển các chương trình liên kết đào tạo, các chương trình hợp tác giáo dục giữa Đại học Đà Nẵng với các trường, các cơ sở giáo dục nước ngoài.  Lên kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về các mục tiêu và hoạt động cụ thể về hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng. Ban Hợp tác Quốc tế là đầu mối thúc đẩy và chuẩn bị, ký kết và triển khai các thỏa thuận song phương và đa phương với các trường và tổ chức quốc tếvề đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
 • Lập chương trình và tổ chức thực hiện các quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế.

 

2) Đại diện cho Giám đốc Đại học Đà Nẵng để thực hiện việc quản lý và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trong toàn Đại học Đà Nẵng theo đúng những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về công tác đối ngoại:

 

 • Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho hoạt động quan hệ quốc tế của nhà Trường; phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Giám đốc phê duyệt;
 • Chuẩn hóa về phương diện ngoại ngữ các văn bằng, chứng chỉ do Nhà trường cấp ra tiếng nước ngoài;hoặc các văn bằng, chứng chỉ do các trường quốc tế cấp ra tiếng Việt;
 • Làm thủ tục nhập cảnh; lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn nước ngoài đến làm việctại Đại học Đà Nẵng; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan bảo đảm hoạt động cho các đoàn khách nước ngoài thuận lợi, an toànvàđúng qui định;
 • Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo Trường với các đoàn khách nước ngoài;Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài;
 • Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong Trường về hợp tác quốc tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế; Phối hợp, quản lý và điều hành các chương trình liên kết đào tạo, chuyển giao trong nghiên cứu khoa học và công nghệ;
 • Quản lý, kiểm tra, đánh giá và làm báo cáo hàng năm cho Ban Giám đốc và các cơ quan thẩm quyền theo luật định về các quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế.Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành;
 • Giám sát hoạt động hợp tác quốc tế của các trường thành viên để chủ động tham mưu cho Ban giám đốc;
 • Quản lý, phối hợp điều hành các dự án hợp tác quốc tế, chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học,chuyển giao khoa học-công nghệ.

 

3) Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng và triển khai các dự án, tìm kiếm và thu hút các nguồn tài trợ  từ các cá nhân và tổ chức quốc tế thông qua các dự án giáo dục và đào tạo nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của Đại học Đà Nẵng:

 

 • Tìm kiếm các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để tăng cường kinh phí cho hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên trường; Tìm nguồn hỗ trợ trang thiết bị bổ sung và tổ chức tốt việc sử dụng, quản lý trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Tăng cường liên kết với các đối tác tìm nguồn tư liệuphục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Nhà trường;
 • Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm, Bản Ghi nhớ, hợp đồng liên kết và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Giám đốc phê duyệt; Chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án mới;

 

4) Đề xuất và phát triển các hoạt động quốc tế nhằm tăng uy tín và vị trí của Đại học Đà Nẵng trong hệ thống giáo dục đại học trong và ngoài nước:

 

 • Phối hợp với các trường thành viên tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học cấp khu vực và quốc tế
 • Xúc tiến, ký kết và triển khaiđối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa họccủa Nhà trường;


 

5) Các nhiệm vụ khác:

 

 • Ban Hợp tác Quốc tế chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Trong Đại học Đà Nẵng, quan hệ công việc giữa Ban Hợp tác Quốc tế với các Ban và các đơn vị thuộc ĐHĐN là quan hệ phối hợp theo chiều ngang.
 • Ngoài các chức năng và nhiệm vụ chính của Ban, Ban Hợp tác Quốc tế còng cùng phối hợp với các Ban, đơn vị để xây dựng qui chế quản lý tài chính đối với các dự án hợp tác quốc tế;
 • Quản lý, sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc ĐHĐN phân công.
 • Ngoài Đại học Đà Nẵng, Ban Hợp tác Quốc tế còn thực hiện quan hệ chặt chẽvới các đơn vị chức năng liên quan tại thành phố Đà Nẵng (như Công an Thành phố Đà Nẵng, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Sở Ngoại vụ,...) và Vụ Hợp tác Quốc tế,Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo các hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng theo đúng đường lối và quy định về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Họ và Tên Chức vụ Phone         Email
TS. Hoàng Hải Trưởng Ban 3891515 hhai@ac.udn.vn
ThS. Hồ Lộng Ngọc Phó Trưởng Ban 3891517 hlngoc@ac.udn.vn
ThS. Ngô Thị Ngọc Hoa Chuyên viên 3891517 ntnhoa@ac.udn.vn
ThS. Tăng Thị Phương Thảo Chuyên viên 3891517 tpthao@ac.udn.vn
Hồ Thị Minh Phương Chuyên viên 3891517 htmphuong@ac.udn.vn
Đinh Hoàng Quân Chuyên viên 3891517 dhquan@ac.udn.vn
Trương Công Vũ Hằng Chuyên viên 3891517 tcvhang@ac.udn.vn
 

Ban Hợp tác Quốc tế