Địa chỉ: Tầng 3, khu A, 41 Lê Duẩn - quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại:  
Email:  
   
Trưởng Ban
TS. Nguyễn Hoàng Hải
   
Chức năng:

Ban Thanh tra là đơn vị chức năng của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc ĐHĐN phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của nhà trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong ĐHĐN thực hiện đúng chính sách, pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường theo quy định của pháp luật.

 

Nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, trình Giám đốc ĐHĐN phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu và trực tiếp tổ chức thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc ĐHĐN;

c) Giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

d) Tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

e) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm nội bộ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;

f) Thanh tra lại vụ việc đã được Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của ĐHĐN khi được Giám đốc ĐHĐN giao.

g) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra, công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của nhà trường theo yêu cầu của  Giám đốc ĐHĐN và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về Giáo dục;

h) Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc; Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh tra trong ĐHĐN

i) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHĐN giao

 
STT

Họ và tên

Chức vụ Mobile Phone Email
1   TS. Nguyễn Hoàng Hải Trưởng Ban 0914085396  3891984 hainh@ac.udn.vn
2   Trương Phạm Ngọc Quyên Chuyên viên 0905561620 3818730 tpnquyen@ac.udn.vn
3   Trần Thị Thủy Chuyên viên 0984964967 3818730 ttthuy@ac.udn.vn
4   Đặng Thị Thanh Nga Chuyên viên 0974487865 3818730