Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi (01-11-2016)

Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Lịch tiếp công dân tại Đại học Đà Nẵng (18-01-2016)

Lịch tiếp công dân tại Đại học Đà Nẵng