Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016-2017 (01-11-2016)

Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016-2017

Quy chế tổ chức hoạt động thanh tra, ban hành theo Quyết định số 2952/ĐHĐN do Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành ngày 27 tháng 05 năm 2014 (16-01-2015)

Quy chế tổ chức hoạt động thanh tra, ban hành theo Quyết định số 2952/ĐHĐN do Giám đốc Đại học Đà Nẵng ban hành ngày 27 tháng 05 năm 2014

Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở GDĐH, trường TCCN (16-01-2015)

Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Nghị định Chính phủ: Số 86/2011/NĐCP ngày 22 tháng 01 năm 2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra (16-01-2015)

Nghị định Chính phủ: Số 86/2011/NĐCP ngày 22 tháng 01 năm 2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Nghị định Chính phủ: Số 42/2013/NĐCP ngày 22 tháng 01 năm 2013 về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (16-01-2015)

Nghị định Chính phủ: Số 42/2013/NĐCP ngày 22 tháng 01 năm 2013 về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Luật Thanh tra: Luật số 56/2010/QH12 (16-01-2015)

Luật Thanh tra: Luật số 56/2010/QH12, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Đại học Đà Nẵng (04-06-2014)

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Đại học Đà Nẵng

Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra Đại học Đà Nẵng (04-06-2014)

Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra Đại học Đà Nẵng