Quyết định 4501/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thương tại Đại học Đà Nẵng (04-01-2019)

Quyết định 4501/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thương tại Đại học Đà Nẵng

Hướng dẫn triển khai công tác pháp chế năm học 2018-2019 của ĐHĐN (20-11-2018)

Công văn số 3509/ĐHĐN-PCTĐ ngày 12/10/2018

Hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018 của ĐHĐN (04-10-2017)

hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018 của ĐHĐN

Tổ chức "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" (21-10-2016)

Công văn số 6079/ĐHĐN-PCTĐ ngày 07/10/2016 của Giám đốc ĐHĐN

Hướng dẫn thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017 (21-10-2016)

Công văn số 6165/ĐHĐN-PC ngày 17/10/2016 của Giám đốc ĐHĐN

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN (23-06-2016)

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN (Số QĐ: 3598/QĐ-ĐHĐN ngày 16/06/2016)

Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (23-06-2016)

Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ( Số QĐ 1983/QĐ-ĐHĐN ngày 10/05/2016)

Tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam năm học 2015-2016 (02-12-2015)

Tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam năm học 2015-2016

Tổ chức triển khai công tác pháp chế năm học 2015-2016 (Văn phòng và các Ban chức năng) (02-12-2015)

Tổ chức triển khai công tác pháp chế năm học 2015-2016 (Văn phòng và các Ban chức năng)

Hướng dẫn thực hiện công tác Pháp chế năm học 2015-2016 (Các cơ sở giáo dục đại học thành viên) (02-12-2015)

Hướng dẫn thực hiện công tác Pháp chế năm học 2015-2016 (Các cơ sở giáo dục đại học thành viên)

QĐ số 72/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng CP: Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và CSGD khác (13-05-2015)

Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (13-05-2015)

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Nghị định số 11/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường (13-05-2015)

Nghị định số 11/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

Thông tư ban hành Điều lệ trường Cao đẳng (13-05-2015)

Thông tư ban hành Điều lệ trường Cao đẳng

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (13-05-2015)

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

TTLT hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo (13-05-2015)

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Thông tư liên tịch hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (07-05-2015)

Thông tư liên tịch hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định đính chính Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (07-05-2015)

Quyết định đính chính Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học (07-05-2015)

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học

Thông tư ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục Đại học (07-07-2014)

Thông tư ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục Đại học

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (07-07-2014)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư ban hành quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (07-07-2014)

Thông tư ban hành quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (07-07-2014)

Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên (07-07-2014)

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục (07-07-2014)

Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp (07-07-2014)

Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục Đại học (07-07-2014)

Thông tư ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục Đại học

Quyết định ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học, Học viện (07-07-2014)

Quyết định ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học, Học viện

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật giáo dục Đại học (07-07-2014)

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật giáo dục Đại học

Nghị định quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (07-07-2014)

Nghị định quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Luật Giáo dục Đại học (07-07-2014)

Luật Giáo dục Đại học

Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp (07-07-2014)

Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học (07-07-2014)

Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học

Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (21-02-2013)

Thực hiện Quyết định số 422/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu Hiệu trưởng các Trường thành viên,

Luật giáo dục Đại học (31-10-2012)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học.

Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020 (31-10-2012)

Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị số 40/2004/CT-BGD&ĐT (04-06-2012)

Chỉ thị số 40/2004/CT-BGD&ĐT Về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của ngành Giáo dục.

Công văn 3450/BGD&ĐT-PC (04-06-2012)

Công văn Số 3450/BGD&ĐT-PC ngày 05 tháng 5 năm 2005 về thành lập tổ chức làm công tác pháp chế.

Kế hoạch 233 /KH – ĐHĐN (04-06-2012)

Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường 2012 (thực hiện Đề án 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009).

Nghị định 55/2011/NĐ-CP (04-06-2012)

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Quyết định 1928/QĐ-TTg (04-06-2012)

Quyết định Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (04-06-2012)

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.