Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 832677-817383
Email: banqttb@ac.udn.vn
 

Trưởng Ban
PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng

Phó Trưởng Ban
ThS. Huỳnh Văn Kỳ
Chức năng :
-   Giúp Giám đốc Đại học Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công sản và tăng cường cơ sở vật chất phục công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và mọi hoạt động của Đại học Đà Nẵng.
Nhiệm vụ :
-   Quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Đại học Đà Nẵng phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
-   Xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư về trang thiết bị đào tạo, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
-   Thực hiện việc hướng dẫn định mức vật tư tiêu hao cho các phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, thực hành.
-   Hướng dẫn việc trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, phòng chống cháy nổ tại các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc.
-   Bảo đảm về trang bị các điều kiện và phương tiện làm việc tại cơ quan Đại học Đà Nẵng.

 • PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng - Trưởng Ban

  • Di động: 0913459649

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3812536

  • Emailtthtung@ac.udn.vn

 • ThS. Huỳnh Văn Kỳ - Phó Trưởng Ban

  • Di động: 0914014623

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3817383

  • Email: hvky@ac.udn.vn

 • ThS. Phạm Văn Kiên - Giảng viên

  • Di động: 0937956953

  • Điện thoại cơ quan: + (84) 5113.817383

  • Email: pvkien@ac.udn.vn

 • Trần Quý Phương - Kỹ sư

 • CN. Dương Thị Thu Diệu - Chuyên viên

  • Di động: 0903582001

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3817383

  • Email: dttdieu@ac.udn.vn

 • Lê Duy Bảo - Chuyên viên

  • Di động: 0902364105

  • Điện thoại cơ quan: 3817383

  • Email: ldbao@udn.vn