Ban hành quy trình thực hiện chương trình, dự án và nhiệm vụ đầu tư tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (21-03-2018)

Quyết định 707/QĐ-BGDĐT; số đến 275. Ban hành quy trình thực hiện chương trình, dự án và nhiệm vụ đầu tư tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định v/v phân cấp quản lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT (11-05-2017)

Quyết định v/v phân cấp quản lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT

Quyết định v/v phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa thường xuyên công trình XD cho ĐHĐN (11-05-2017)

Quyết định v/v phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa thường xuyên công trình XD cho ĐHĐN

CV 1527/ĐHĐN-CSVC V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung (08-05-2017)

CV 1527/ĐHĐN-CSVC V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

CV 1541/ĐHĐN-CSVC V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung (08-05-2017)

Hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

QUYẾT ĐỊNH Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung tại Bô GD-ĐT (03-05-2017)

QUYẾT ĐỊNH Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung tại Bô GD-ĐT

TT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán XD công trình (04-08-2016)

TT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán XD công trình

TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư XD (04-08-2016)

TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư XD

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư (24-06-2016)

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (20-05-2016)

Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn NN để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước (18-05-2016)

TT Quy định chi tiết việc sử dụng vốn NN để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội

Thông tư 09/2016/TT-BTC Quỵ đinh về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (01-03-2016)

THỒNG TƯ 09/2016/TT-BTC Quỵ đinh về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

NĐ Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của CP quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản NN (01-03-2016)

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2009/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Quyết định Ban hành quy định thực hiện công tác quản lý đầu tư CSVC tại Đại học Đà Nẵng (11-12-2015)

Quyết định Ban hành quy định thực hiện công tác quản lý đầu tư CSVC tại Đại học Đà Nẵng

TTLT Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực QLNN thuộc ngành XD (08-12-2015)

TTLT Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực QLNN thuộc ngành XD

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (07-12-2015)

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (01-12-2015)

Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Quyết định 58/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (01-12-2015)

Quyết định 58/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (01-12-2015)

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm (23-11-2015)

Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư (23-11-2015)

Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

Tổng hợp văn bản về Xây dựng cơ bản (19-11-2015)

Tổng hợp văn bản về Xây dựng cơ bản

Tổng hợp văn bản về Mua sắm thường xuyên (16-11-2015)

Tổng hợp văn bản về Mua sắm thường xuyên

Tổng hợp văn bản về Đầu tư công - Đấu thầu (16-11-2015)

Tổng hợp văn bản về Đầu tư công - Đấu thầu

Văn bản Số: 4054/BKHĐT-QLĐT V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (18-07-2014)

Văn bản Số: 4054/BKHĐT-QLĐT V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

63_2014_ND-CP_Hướng dẫn về đấu thầu cho Luật đấu thầu 2013 (18-07-2014)

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Căn cứ Luật Tổ c

Công văn số 6932/BTC-QLCS ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính (05-06-2012)

Công văn số 6932/BTC-QLCS ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2011 theo Nghị quyết 13/NQ-CP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số: 111 /2009/TTLT/BTC-BCT (05-06-2012)

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư Số: 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên .... (05-06-2012)

Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang .....