CV 1527/ĐHĐN-CSVC V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung (08-05-2017)

CV 1527/ĐHĐN-CSVC V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

CV 1541/ĐHĐN-CSVC V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung (08-05-2017)

Hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

Quyết định Ban hành quy định thực hiện công tác quản lý đầu tư CSVC tại Đại học Đà Nẵng (11-12-2015)

Quyết định Ban hành quy định thực hiện công tác quản lý đầu tư CSVC tại Đại học Đà Nẵng

Phụ lục số 01 (Kèm theo thông tư 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính) về Tổng hợp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có (01-12-2015)

Phụ lục số 01 (Kèm theo thông tư 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính) về Tổng hợp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có

Thủ tục Phê duyệt dự án đầu tư (31-07-2013)

Đối tượng: Các trường và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn mua sắm tài sản theo Chị thị số 09/CT-TTg (31-07-2013)

Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương mua sắm tài sản theo chỉ thị số 09/CT-TTg.

Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (14-09-2012)

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tiết kiệm