DANH SÁCH GIÁO SƯ VÀ PHÓ GIÁO SƯ
 
     
STT            Họ tên             Đơn vị Năm
  1 GS.TSKH. Bùi Văn Ga ĐH Đà Nẵng 2002
  2 GS.TS. Nguyễn Thế Hùng Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện - Trường ĐHBK 2005
  3 GS.TS. Đào Hùng Cường Khoa Hóa học - Trường ĐHSP 2010
  4 GS.TS. Trương Bá Thanh Trường ĐHKT 2010
  5 GS.TS. Trần Văn Nam ĐH Đà Nẵng 2014
  6 GS.TS. Lê Kim Hùng Trường ĐHBK 2014
  7 GS.TS. Lê Thế Giới Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT 2014
  8 GS.TS. Nguyễn Trường Sơn Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT 2014
  9 GS.TS. Võ Xuân Tiến Khoa Kinh tế phát triển - Trường ĐHKT 2015
10 PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến Khoa Tin học - Trường ĐHSP 1992
11 PGS.TS. Nguyễn Phong Nam Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP 2002
12 PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm Bộ môn Kinh doanh Quốc tế - Trường ĐHKT 2002
13 PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường ĐHBK 2002
14 PGS.TS. Trần Xuân Tùy  Khoa Cơ khí -  Trường ĐHBK 2003
15 PGS.TS. Trần Văn Chính Khoa Điện - Trường ĐHBK 2003
16 PGS.TS. Đoàn Quang Vinh Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK 2004
17 PGS.TS. Phan Huy Khánh Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐHBK 2005
18 PGS.TS. Nguyễn Văn Yến Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường ĐHBK 2005
19 PGS.TS. Võ Chí Chính Phòng Khoa học, Sau ĐH và HTQT - Trường ĐHBK 2005
20 PGS.TS. Đinh Thành Việt Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục - ĐHĐN 2006
21 PGS.TS. Lê Tự Hải Khoa Hóa học - Trường ĐHSP 2007
22 PGS.TS. Phan Văn Hoà Trường ĐHNN 2009
23 PGS.TS. Bùi Quang Bình Khoa Kinh tế - Trường ĐHKT 2009
24 PGS.TS. Lê Hữu Ái Khoa Lý luận chính trị - Trường ĐHKT 2009
25 PGS.TS. Lưu Quý Khương Phòng Khoa học, Sau ĐH và HTQT - Trường ĐHNN 2009
26 PGS.TS. Lâm Chí Dũng Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐHKT 2009
27 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Ban Giám đốc ĐHĐN 2009
28 PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Ban Giám đốc ĐHĐN 2009
29 PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng Ban Cơ sở vật chất - ĐHĐN 2009
30 PGS.TS. Võ Trung Hùng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN 2009
31 PGS.TS. Tăng Tấn Chiến Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK 2010
32 PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh Khoa Sinh - Môi trường - Trường ĐHSP 2010
33 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh Khoa Tiếng Nga - ĐHNN 2010
34 PGS.TS. Ngô Hà Tấn Trường ĐHKT 2010
35 PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2010
36 PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú Trung tâm Xuất sắc - Trường ĐHBK 2010
37 PGS.TS. Phạm Cẩm Nam Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2010
38 PGS.TS. Lê Thành Bắc Văn phòng - ĐHĐN 2010
39 PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê Trường ĐHSP 2011
40 PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Trường ĐHSP 2011
41 PGS.TS. Đậu Thị Hoà Khoa Địa lý - Trường ĐHSP 2011
42 PGS.TS. Lê Cung Trường ĐHBK 2011
43 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK 2011
44 PGS.TS. Lưu Trang Ban Giám hiệu - Trường ĐHSP 2011
45 PGS.TS. Phan Cao Thọ Ban Giám hiệu - Trường CĐCN 2011
46 PGS.TS. Lê Quang Sơn Ban Giám hiệu - Trường ĐHSP 2011
47 PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Phòng Khoa học, Sau ĐH và HTQT - Trường ĐHBK 2011
48 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Ban Giám hiệu - Trường ĐHKT 2011
49 PGS.TS. Đặng Minh Nhật Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2011
50 PGS.TS. Nguyễn Công Phương Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2011
51 PGS.TS. Hoàng Tùng Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2011
52 PGS.TS. Đinh Minh Diệm Khoa Cơ khí - Trường ĐHBK 2012
53 PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2012
54 PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2012
55 PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐHKT 2012
56 PGS.TS. Lê Văn Huy Phòng Đào tạo - Trường ĐHKT 2012
57 PGS.TS. Phạm Văn Tuấn Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK 2012
58 PGS.TS. Trương Hoài Chính Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK 2013
59 PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐHKT 2013
60 PGS.TS. Đào Hữu Hòa Ban Giám hiệu - Trường ĐHKT 2013
61 PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Khoa Xây dựng Cầu đường - Trường ĐHBK 2013
62 PGS.TS. Lê Minh Đức Phòng Hành chính - Tổng hợp - Trường ĐHBK 2013
63 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐHBK 2013
64 PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN 2014
65 PGS.TS. Dương Việt Dũng Khoa Cơ khí giao thông - Trường ĐHBK 2014
66 PGS.TS. Trần Văn Quang Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường ĐHBK 2014
67 PGS.TS. Nguyễn Văn Cường Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK 2014
68 PGS.TS. Hoàng Phương Hoa Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường ĐHBK 2014
69 PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2014
70 PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK 2014
71 PGS.TS. Trần Văn Quang Khoa Môi trường - Trường ĐHBK 2014
72 PGS.TS. Phan Thị Lan Hương Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT 2014
73 PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT 2014
74 PGS.TS. Lê Đức Luận Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP 2014
75 PGS.TS. Võ Văn Minh Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP 2014
76 PGS.TS. Dương Quốc Cường Ban Giám hiệu - Trường ĐHNN 2014
77 PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh Khoa Anh - Trường ĐHNN 2014
78 PGS.TS. Đặng Văn Mỹ  Ban Giám đốc - PHKT 2015
79 PGS.TS. Nguyễn Văn Long  Ban Giám hiệu -  Trường ĐHNN 2015
80 PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi  Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐHBK 2015
81 PGS.TS. Châu Trường Linh  Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường ĐHBK 2015
82 PGS.TS. Trần Quang Hưng  Khoa Xây dựng DD và CN - Trường ĐHBK 2016
83 PGS.TS. Trần Xuân Bách Phòng Tổ chức hành chính - Trường ĐHSP 2016
84 PGS.TS. Đỗ Thu Hà Trường ĐHSP 2016
85 PGS.TS. Nguyễn Bá Trung Phòng Khoa học và HTQT - Trường ĐHSP 2016
86 PGS.TS. Ngô Văn Hà Khoa Lý luận chính trị - Trường ĐHKT 2016
87 PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2016
88 PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên Phòng Khoa học và HTQT - Trường ĐHKT 2016
89 PGS.TS. Trương Hồng Trình Khoa Tài chính - Trường ĐHKT 2016
92 PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2016
91 PGS.TS.  Huỳnh Công Pháp Ban Giám hiệu - Trường CĐCNTT 2016
92 PGS.TS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn Khoa Y Dược - ĐHĐN 2016
93 PGS.TS. Nguyễn Quang Giao Ban Đảm bảo Chất lượng giáo dục - ĐHĐN 2016
94 PGS.TS. Lê Đình Sơn Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - ĐHĐN 2016