DANH SÁCH GIÁO SƯ VÀ PHÓ GIÁO SƯ   

 

 
STT            Họ tên             Đơn vị Năm Ghi chú
  1 GS.TSKH. Bùi Văn Ga  ĐH Đà Nẵng 2002  
  2 GS.TS. Nguyễn Thế Hùng  Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện - Trường ĐHBK 2005  
  3 GS.TS. Đào Hùng Cường Khoa Hóa học - Trường ĐHSP 2010  
  4 GS.TS. Trương Bá Thanh Trường ĐHKT 2010  
  5 GS.TS. Trần Văn Nam ĐH Đà Nẵng 2014  
  6 GS.TS. Lê Kim Hùng Trường ĐHBK 2014  
  7 GS.TS. Lê Thế Giới Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT 2014  
  8 GS.TS. Nguyễn Trường Sơn Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT 2014  
  9 GS.TS. Võ Xuân Tiến Khoa Kinh tế phát triển - Trường ĐHKT 2015  
10 PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến Khoa Tin học - Trường ĐHSP 1992  
11 PGS.TS. Nguyễn Phong Nam Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP 2002 đã nghỉ hưu
12 PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm Bộ môn Kinh doanh Quốc tế - Trường ĐHKT 2002 đã nghỉ hưu
13 PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường ĐHBK 2002  
14 PGS.TS. Trần Xuân Tùy Khoa Cơ khí - Trường ĐHBK 2003  
15 PGS.TS. Trần Văn Chính Khoa Điện - Trường ĐHBK 2003  
16 PGS.TS. Đoàn Quang Vinh Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK 2004  
17 PGS.TS. Phan Huy Khánh Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐHBK 2005  
18 PGS.TS. Nguyễn Văn Yến Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường ĐHBK 2005  
19 PGS.TS. Võ Chí Chính Phòng Khoa học, Sau ĐH và HTQT - Trường ĐHBK 2005  
20 PGS.TS. Đinh Thành Việt Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục - ĐHĐN 2006  
21 PGS.TS. Lê Tự Hải Khoa Hóa học - Trường ĐHSP 2007  
22 PGS.TS. Phan Văn Hoà Trường ĐHNN 2009  
23 PGS.TS. Bùi Quang Bình Khoa Kinh tế - Trường ĐHKT 2009  
24 PGS.TS. Lê Hữu Ái Khoa Lý luận chính trị - Trường ĐHKT 2009  
25 PGS.TS. Lưu Quý Khương Phòng Khoa học, Sau ĐH và HTQT - Trường ĐHNN 2009  
26 PGS.TS. Lâm Chí Dũng Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐHKT 2009  
27 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Ban Giám đốc ĐHĐN 2009  
28 PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Ban Giám đốc ĐHĐN 2009  
29 PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng Ban Cơ sở vật chất - ĐHĐN 2009  
30 PGS.TS. Võ Trung Hùng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN 2009  
31 PGS.TS. Tăng Tấn Chiến Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK 2010  
32 PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh Khoa Sinh - Môi trường - Trường ĐHSP 2010 đã nghỉ hưu
33 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh Khoa Tiếng Nga - ĐHNN 2010  
34 PGS.TS. Ngô Hà Tấn  Trường ĐHKT 2010  
35 PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2010  
36 PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú Trung tâm Xuất sắc - Trường ĐHBK 2010  
37 PGS.TS. Phạm Cẩm Nam Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2010  
38 PGS.TS. Lê Thành Bắc Văn phòng - ĐHĐN 2010  
39 PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê Trường ĐHSP 2011  
40 PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Trường ĐHSP 2011  
41 PGS.TS. Đậu Thị Hoà Khoa Địa lý - Trường ĐHSP 2011  
42 PGS.TS. Lê Cung Trường ĐHBK 2011  
43 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK 2011  
44 PGS.TS. Lưu Trang Ban Giám hiệu - Trường ĐHSP 2011  
45 PGS.TS. Phan Cao Thọ Ban Giám hiệu - Trường CĐCN 2011  
46 PGS.TS. Lê Quang Sơn Ban Giám hiệu - Trường ĐHSP 2011  
47 PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Phòng Khoa học, Sau ĐH và HTQT - Trường ĐHBK 2011  
48 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Ban Giám hiệu - Trường ĐHKT 2011  
49 PGS.TS. Đặng Minh Nhật Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2011  
50 PGS.TS. Nguyễn Công Phương Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2011  
51 PGS.TS. Hoàng Tùng Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2011  
52 PGS.TS. Đinh Minh Diệm Khoa Cơ khí - Trường ĐHBK 2012  
53 PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2012  
54 PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2012  
55 PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐHKT 2012  
56 PGS.TS. Lê Văn Huy Phòng Đào tạo - Trường ĐHKT 2012  
57 PGS.TS. Phạm Văn Tuấn Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK 2012  
58 PGS.TS. Trương Hoài Chính Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK 2013  
59 PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐHKT 2013  
60 PGS.TS. Đào Hữu Hòa Ban Giám hiệu - Trường ĐHKT 2013  
61 PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Khoa Xây dựng Cầu đường - Trường ĐHBK 2013  
62 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐHBK 2013  
63 PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN 2014  
64 PGS.TS. Dương Việt Dũng Khoa Cơ khí giao thông - Trường ĐHBK 2014  
65 PGS.TS. Trần Văn Quang Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường ĐHBK 2014  
66 PGS.TS. Nguyễn Văn Cường Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK 2014  
67 PGS.TS. Hoàng Phương Hoa Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường ĐHBK 2014  
68 PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2014  
69 PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK 2014  
70 PGS.TS. Trần Văn Quang Khoa Môi trường - Trường ĐHBK 2014  
71 PGS.TS. Phan Thị Lan Hương Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT 2014  
72 PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT 2014  
73 PGS.TS. Lê Đức Luận Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP 2014  
74 PGS.TS. Võ Văn Minh Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP 2014  
75 PGS.TS. Dương Quốc Cường Ban Giám hiệu - Trường ĐHNN 2014  
76 PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh Khoa Anh - Trường ĐHNN 2014  
77 PGS.TS. Đặng Văn Mỹ Ban Giám đốc - PHKT 2015  
78 PGS.TS. Nguyễn Văn Long Ban Giám hiệu - Trường ĐHNN 2015  
79 PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐHBK 2015  
80 PGS.TS. Châu Trường Linh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường ĐHBK 2015  
81 PGS.TS. Trần Quang Hưng Khoa Xây dựng DD và CN - Trường ĐHBK 2016  
82 PGS.TS. Trần Xuân Bách Phòng Tổ chức hành chính - Trường ĐHSP 2016  
83 PGS.TS. Đỗ Thu Hà Trường ĐHSP 2016  
84 PGS.TS. Nguyễn Bá Trung Phòng Khoa học và HTQT - Trường ĐHSP 2016  
85 PGS.TS. Ngô Văn Hà Khoa Lý luận chính trị - Trường ĐHKT 2016  
86 PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2016  
87 PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên Phòng Khoa học và HTQT - Trường ĐHKT 2016  
88 PGS.TS. Trương Hồng Trình Khoa Tài chính - Trường ĐHKT 2016  
89 PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2016  
90 PGS.TS.  Huỳnh Công Pháp Ban Giám hiệu - Trường CĐCNTT 2016  
91 PGS.TS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn Khoa Y Dược - ĐHĐN 2016  
92 PGS.TS. Nguyễn Quang Giao Ban Đảm bảo Chất lượng giáo dục - ĐHĐN 2016  
93 PGS.TS. Lê Đình Sơn Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - ĐHĐN 2016  
94 PGS.TS. Lê Tiến Dũng Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa 2017  
95 PGS.TS. Lưu Đức Bình Khoa Cơ khí Trường ĐHBK 2017  
96 PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú Khoa ĐT-VT Trường ĐHBK 2017  
97 PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải Phòng Đào tạo Trường ĐHBK 2017  
98 PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng Phòng Đào tạo Trường ĐHBK 2017  
99 PGS.TS. Giang Thị Kim Liên Ban Đào tạo ĐHĐN 2017  
100 PGS.TS. Trần Thanh Sơn Khoa Cơ khí Trường ĐHBK 2017  
101 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu Ban Giám hiệu Trường ĐHBK 2017  
102 PGS.TS. Trương Hữu Trì Khoa Hóa Trường ĐHBK 2017  
103 PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Khoa tiếng Anh Trường ĐHNN 2017  
104 PGS.TS. Bùi Trọng Ngoãn Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP 2017  
105 PGS.TS. Trần Hữu Phúc Ban Giám hiệu Trường ĐHNN 2017  
106 PGS.TS. Trần Văn Sáng Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP 2017  
107 PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa Khoa Môi trường, Trường ĐHBK 2017  
108 PGS.TS. Nguyễn Chí Công Khoa Xây dựng TL-TĐ Trường ĐHBK 2017  
109 PGS.TS. Trương Công Quỳnh Khoa Toán Trường ĐHSP 2017  
110 PGS.TS. Trần Ngọc Ánh Khoa Kinh tế Chính trị Trường ĐHKT 2017  
111 PGS.TS. Ngô Minh Hiền Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP 2017  
112 PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu Khoa Vật lý Trường ĐHSP 2017  
113 PGS.TS. Đặng Công Thuật Khoa Xây dựng DD&CN Trường ĐHBK 2017