THÔNG TIN BA CÔNG KHAI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


 

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

1.       Trường Đại học Bách khoa

2.       Trường Đại học Kinh tế

3.       Trường Đại học Sư phạm

4.       Trường Đại học Ngoại ngữ

5.       Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

6.       Trường Cao đẳng CNTT

7.       Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

8.       Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

9.       Khoa CNTT và Truyền thông

10.     Khoa Y Dược

 

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

1.       Trường Đại học Bách khoa

2.       Trường Đại học Kinh tế

3.       Trường Đại học Sư phạm

4.       Trường Đại học Ngoại ngữ

5.       Trường Cao đẳng Công nghệ

6.       Trường Cao đẳng CNTT

7.       Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

8.       Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

 

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

1.       Trường Đại học Bách khoa

2.       Trường Đại học Kinh tế

3.       Trường Đại học Sư phạm

4.       Trường Đại học Ngoại ngữ

5.       Trường Cao đẳng Công nghệ

6.       Trường Cao đẳng CNTT

7.       Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

8.       Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

 

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

1.       Trường Đại học Bách khoa

2.       Trường Đại học Kinh tế

3.       Trường Đại học Sư phạm

4.       Trường Đại học Ngoại ngữ

5.       Trường Cao đẳng Công nghệ

6.       Trường Cao đẳng CNTT

7.       Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

8.       Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

9.       Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

 

 
 

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

1.       Trường Đại học Bách khoa

2.       Trường Đại học Kinh tế

3.       Trường Đại học Sư phạm

4.       Trường Đại học Ngoại ngữ

5.       Trường Cao đẳng Công nghệ

6.       Trường Cao đẳng CNTT

7.       Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

8.       Trung tâm Phát triển Phần mềm

9.       Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

 

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

1.       Trường Đại học Bách khoa

2.       Trường Đại học Kinh tế

3.       Trường Đại học Sư phạm

4.       Trường Đại học Ngoại ngữ

5.       Trường Cao đẳng Công nghệ

6.       Trường Cao đẳng CNTT

7.       Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

8.       Trung tâm Phát triển Phần mềm

9.       Trung tâm Đào tạo Thường xuyên