PGS.TS. Đinh Thành Việt - Trưởng ban

ĐT Cơ quan: 0236.3986897

ĐT Di động: 0974736363

Email: dtviet@ac.udn.vn

Lý lịch khoa học

 

ThS. Đoàn Như Quỳnh - Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 02363.892503

ĐT Di động: 0912 819888

Email: dnquynh@ac.udn.vn

Lý lịch khoa học

 

ThS. Phạm Thị Quỳnh Dao - Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 02363.892503

ĐT Di động: 0905 607900

Email: ptqdao@ac.udn.vn