1. Chức năng:

-   Tham mưu cho Giám đốc Đại học Đà Nẵng về chiến lược và chính sách phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng;

-   Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm kiểm định các chương trình đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo chuẩn quốc tế;

-   Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao vị trí của Đại học Đà Nẵng trong các bảng xếp hạng của các tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới và khu vực;

-   Quản lý và tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong toàn Đại học Đà Nẵng.

 

2. Nhiệm vụ:

-   Xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo chất lượng bên trong của Đại học Đà Nẵng;

-   Tổ chức các đợt tập huấn, hội nghị, hội thảo về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng;

-   Tư vấn và giám sát các đơn vị thành viên triển khai kiểm định chất lượng trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-   Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch đảm bảo chất lượng của Đại học Đà Nẵng và của các đơn vị thành viên;

Tổ chức hoặc phối hợp với đối tác trong và ngoài nước tổ chức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục trong toàn Đại học Đà Nẵng;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Đà Nẵng giao.