DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

STT

Mã ngành

 Tên ngành

I. Trường Đại học Bách khoa

1

62420201

Công nghệ sinh học

2

62480101

Khoa học máy tính

3

62520101

Cơ kỹ thuật

4

62520103

Kỹ thuật Cơ khí

5

62520115

Kỹ thuật nhiệt

6

62520115

Kỹ thuật cơ khí động lực

7

62520202

Kỹ thuật điện

8

62520203

Kỹ thuật điện tử

9

62520208

Kỹ thuật viễn thông

10

62520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11

62540101

Công nghệ thực phẩm

12

62580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

13

62580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

II. Trường Đại học Kinh tế

14

62310105

Kinh tế phát triển

15

62340102

Quản trị kinh doanh

16

62340201

Tài chính - Ngân hàng

17

62340301

Kế toán

18

62620115

Kinh tế Nông nghiệp

III. Trường Đại học Ngoại ngữ

19

62220201

Ngôn ngữ Anh

IV. Trường Đại học Sư phạm

20

62440114

Hóa hữu cơ

21

62220240

Ngôn ngữ học

22

62220121

Văn học Việt Nam

ĐÀO TẠO THẠC SĨ

STT

Mã ngành

Tên ngành

I. Trường Đại học Bách khoa

1

60420201

Công nghệ sinh học

2

60480101

Khoa học máy tính

3

60520103

Kỹ thuật cơ khí

4

60520114

Kỹ thuật cơ điện tử

5

60520115

Kỹ thuật nhiệt

6

60520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

7

60520202

Kỹ thuật điện

8

60520203

Kỹ thuật điện tử

9

60520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

10

60520301

Kỹ thuật hóa học

11

60520320

Kỹ thuật môi trường

12

60540101

Công nghệ thực phẩm

13

60580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

14

60580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

15

60580208

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

16

60580102

Kiến trúc

II. Trường Đại học Kinh tế

17

60220301

Triết học

18

60310105

Kinh tế phát triển

19

60340102

Quản trị kinh doanh

20

60340201

Tài chính - Ngân hàng

21

60340301

Kế toán

22

60340410

Quản lý kinh tế

III. Trường Đại học Ngoại ngữ

23

60220201

Ngôn ngữ Anh

24

60220203

Ngôn ngữ Pháp

IV. Trường Đại học Sư phạm

25

60140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý

26

60140114

Quản lý giáo dục

27

60220121

Văn học Việt Nam

28

60220240

Ngôn ngữ học

29

60420120

Sinh thái học

30

60440114

Hóa hữu cơ

31

60440119

Hóa lý thuyết và hóa lý

32

60460102

Toán giải tích

33

60460104

Đại số và lý thuyết số

34

60460113

Phương pháp toán sơ cấp

35

60480104

Hệ thống thông tin

36

60140101

Giáo dục học

37

60310401

Tâm lý học

38

60220113

Việt Nam học

39

60420114

Sinh học thực nghiệm

40

60220313

Lịch sử Việt Nam