Địa chỉ: Tầng 10 khu B - 41 Lê Duẩn - Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3891984
Email:  
 
                    


Phó Trưởng Ban phụ trách
TS. Nguyễn Phi Hùng

 
Phó Trưởng Ban
ThS. Ngô Thị Hương Giang
   
Chức năng:
  • Giúp Giám đốc ĐHĐN và Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên kịp thời nắm tình hình về công tác đào tạo, việc thực hiện các quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của ĐHĐN để có hướng chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt công tác đào tạo. Tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo các phong trào thi đua ở các trường, các đơn vị trực thuộc. Có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, tổng kết đánh giá và đề nghị khen thưởng trong các phong trào thi đua của Đại học Đà Nẵng.
Nhiệm vụ:
  • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như các quy định của ĐHĐN về công tác đào tạo. Kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập và thi cử của công chức, viên chức, sinh viên và học sinh trong toàn ĐHĐN.

  •  Tiếp nhận các kiến nghị, đơn thư khiếu nại, ...có liên quan đến công tác đào tạo của ĐHĐN; tiến hành thẩm tra, xem xét, xử lý các thông tin đó và tuỳ theo mức độ của sự  việc báo cáo với Giám đốc hoặc Hiệu trưởng các trường để có phương án chỉ đạo, giải quyết.

  • Tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ĐHĐN tổ chức phát động các phong trào thi đua trong toàn ĐHĐN. Phổ biến tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đến từng công chức, viên chức của ĐHĐN. Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ĐHĐN trong việc tổ chức tổng kết các phong trào thi đua, bình xét danh hiệu thi đua và đề nghị hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong ĐHĐN. Thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận danh hiệu thi đua và quyết định hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân theo kết luận của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ĐHĐN.
 

Họ và tên

Chức vụ ĐT Di động ĐT Cơ quan Email
 TS. Nguyễn Phi Hùng Phó Trưởng ban PT 0903579594 3849922 nphung@ac.udn.vn
 ThS. Ngô Thị Hương Giang Phó Trưởng Ban 0905721159 3891984 nthgiang@ac.udn.vn
 Nguyễn Thị Bích Thủy Chuyên viên 0907869351 3891984 ntbthuy@ac.udn.vn
ThS. Tăng Long Hoàng Đạt Chuyên viên   3891984 tlhdat@ac.udn.vn