Một số văn bản về công tác Tổ chức cán bộ (23-10-2019)

Một số văn bản về công tác Tổ chức cán bộ

Thông tư số 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (15-10-2019)

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 07/2019/TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức (26-09-2019)

Thông tư 07/2019/TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự ngh (12-04-2019)

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức (06-03-2019)

Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (01-03-2019)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Giữ mã ngạch giáo viên nhưng không giảng dạy có được hưởng phụ cấp? (05-11-2014)

(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thị Kim Oanh (hoangthikimoanh2110@...) hỏi: Tôi tốt nghiệp trường sư phạm, giữ mã ngạch giáo viên (15a202) nhưng được phân công làm công tác quản lý thiết bị đồ dùng, thí nghiệm tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thì có được

Văn bản pháp quy về Chế độ chính sách (18-09-2014)

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Chế độ chính sách

Văn bản pháp quy về Lao động tiền lương (18-09-2014)

Một số căn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác lao động tiền lương

Văn bản về Công tác Tổ chức Bộ máy (18-09-2014)

Một số văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bộ máy, tổ chức cán bộ.

Văn bản pháp quy về Tuyển dụng và quản lý viên chức (18-09-2014)

Một số văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tuyển dụng và quản lý cán bộ viên chức