Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên (18-05-2020)

Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ (05-05-2020)

Hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập (04-05-2020)

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức (23-04-2020)

Thông tư Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

Dự thảo Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học (23-04-2020)

Dự thảo Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về công tác văn thư (13-03-2020)

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về công tác văn thư

Thông tư Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức (13-03-2020)

Thông tư Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

Về việc góp ý cho dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học (11-03-2020)

Về việc góp ý cho dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 (04-03-2020)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019

Về việc góp ý dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (04-03-2020)

Về việc góp ý dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Quyết định về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019 (26-02-2020)

Quyết định về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019

Bộ GDĐT ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên và Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. (30-01-2020)

Bộ GDĐT ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên và Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (02-01-2020)

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Quyết định phê duyệt danh mục tạp chí ISI có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (26-12-2019)

Quyết định phê duyệt danh mục tạp chí ISI có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Hàng loạt quy định mới trong tuyển dụng công chức (20-12-2019)

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức... Theo đó:

Không phân biệt trường công, trường tư khi tuyển công chức (20-12-2019)

Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức... Theo đó:

Thông tư số 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (15-10-2019)

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 07/2019/TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức (26-09-2019)

Thông tư 07/2019/TT-BNV Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự ngh (12-04-2019)

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (01-03-2019)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Giữ mã ngạch giáo viên nhưng không giảng dạy có được hưởng phụ cấp? (05-11-2014)

(Chinhphu.vn) - Bà Hoàng Thị Kim Oanh (hoangthikimoanh2110@...) hỏi: Tôi tốt nghiệp trường sư phạm, giữ mã ngạch giáo viên (15a202) nhưng được phân công làm công tác quản lý thiết bị đồ dùng, thí nghiệm tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thì có được

Văn bản pháp quy về Chế độ chính sách (18-09-2014)

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Chế độ chính sách

Văn bản pháp quy về Lao động tiền lương (18-09-2014)

Một số căn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác lao động tiền lương

Văn bản về Công tác Tổ chức Bộ máy (18-09-2014)

Một số văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bộ máy, tổ chức cán bộ.

Văn bản pháp quy về Tuyển dụng và quản lý viên chức (18-09-2014)

Một số văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tuyển dụng và quản lý cán bộ viên chức