Biểu mẫu báo cáo thi đua 2017-2018 (29-05-2018)

Biểu mẫu báo cáo thi đua 2017-2018

Biểu mẫu đăng ký thi đua 2017-2018 (05-10-2017)

Biểu mẫu đăng ký thi đua 2017-2018

Bản đăng ký thi đua của tập thể (01-12-2015)

Bản đăng ký thi đua của tập thể

Bản đăng ký thi đua của cá nhân (01-12-2015)

Bản đăng ký thi đua của cá nhân

Bản tổng hợp đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân (01-12-2015)

Bản tổng hợp đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân

Biểu mẫu dính kèm Công văn 5306/ĐHĐN-PC-TĐ (Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản) (19-10-2015)

Biểu mẫu dính kèm Công văn 5306/ĐHĐN-PC-TĐ (Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản)

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm cho Cá nhân (26-05-2015)

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm cho Cá nhân

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Tập thể dành cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên (14-05-2015)

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Tập thể dành cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen cấp Bộ, Bằng khen của UBND Thành phố ĐN

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Cá nhân dành cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên (14-05-2015)

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Cá nhân dành cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen cấp Bộ, Bằng khen của UBND Thành phố ĐN

Mẫu báo cáo thành tích và chương trình công tác năm học tập thể (Mẫu chung) (14-05-2015)

Mẫu báo cáo thành tích và chương trình công tác năm học tập thể (Mẫu chung)

Mẫu báo cáo tặng giấy khen Giám đốc cho cá nhân (Mẫu chung) (14-05-2015)

Mẫu báo cáo tặng giấy khen Giám đốc cho cá nhân (Mẫu chung)

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể lớn dành cho các cơ sở giáo dục thành viên (14-05-2015)

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể lớn dành cho các cơ sở giáo dục thành viên

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể nhỏ dành cho các phòng, khoa,…thuộc cơ sở giáo dục thành viên (14-05-2015)

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể nhỏ dành cho các phòng, khoa,…thuộc cơ sở giáo dục thành viên

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể nhỏ dành cho các phòng, khoa,…thuộc cơ sở giáo dục thành viên (14-05-2015)

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể nhỏ dành cho các phòng, khoa,…thuộc cơ sở giáo dục thành viên

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho tập thể nhỏ dành cho các Ban, Trung tâm, Phòng, Khoa,… (14-05-2015)

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho tập thể nhỏ dành cho các Ban, Trung tâm, Phòng, Khoa,…

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho tập thể lớn dành cho các cơ sở giáo dục thành viên ĐHĐN (14-05-2015)

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho tập thể lớn dành cho các cơ sở giáo dục thành viên ĐHĐN

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Mẫu chung) (14-05-2015)

Mẫu báo cáo tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Mẫu chung)

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Tập thể dành các đơn vị trực thuộc ĐHĐN (14-05-2015)

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Tập thể dành các đơn vị trực thuộc ĐHĐN (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen cấp Bộ, Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng)

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Cá nhân dành các đơn vị trực thuộc ĐHĐN (14-05-2015)

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen cao cho Cá nhân dành các đơn vị trực thuộc ĐHĐN (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Bằng khen cấp Bộ, Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng)