I. QUỐC HỘI

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ghi chú
1. 21/2000/QH10 Luật khoa học và công nghệ  
2. 03/2003/QH11 Luật kế toán  
3. 50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ  
4. 61/2005/QH11 Luật đấu thầu  
5. 68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật  
6. 80/2006/QH11 Luật Chuyển giao công nghệ  
7. 18/2008/QH12 Luật Năng lượng nguyên tử  
8. 21/2008/QH12 Luật Công nghệ cao  
9. 36/2009/QH12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ  
10. 38/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009 Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2009
11. 08/2013/QH13 Luật Giáo dục đại học  


II. CHÍNH PHỦ

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ghi chú
1. 85/2009/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng Ngày ký 15/10/2009
2. 52/2009/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước  


III. THỦ TƯỚNG

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ghi chú
1. 115/2008/QĐ-TTg Quyết định Ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 27/8/2008
2. 55/2010/QĐ-TTg Quyết định Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao  
3. 49/2010/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tưu phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển  
4. 418/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020  
5. 1244/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015  
6. 70/2014/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Điều lệ Trường Đại học  


IV. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ghi chú
1. 11/2010/TT-BKH Thông tư Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh ngày 27/5/2010


V. BỘ TÀI CHÍNH

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ghi chú
1. 91/2005/TT-BTC Thông tư Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí ngày 18/10/2005
2. 97/2010/TT-BTC Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ngày 06/7/2010


VI. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ghi chú
1. 14/2005/QĐ-BKHCN Quyết định Quy định về việc xây dựng và quản lý các Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư  
2. 10/2007/QĐ-BKHCN Quyết định Ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước ngày 11/5/2007
3. 14/2008/QĐ-BKHCN Quyết định Áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ ngày 22/12/2008
4. 12/2009/TT-BKHCN Thông tư Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước ngày 08/5/2009
5. 34/2011/TT-BKHCN Thông tư Hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ  
6. 18/2012/TT-BKHCN Thông tư Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao  


VII. BỘ GIÁO DỤC

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ghi chú
1. 08/2014/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên  
2. 12/2010/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo  


VIII. LIÊN BỘ

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ghi chú
1. 85/2004/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí  
2. 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước 4/10/2006
3. 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 07/5/2007
4. 20/2010/TTLT-BKH-BTC Thông tư liên tịch Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu 21/9/2010


IX. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ngày ban hành
1. 2468/QĐ-ĐHĐN Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020 22/5/2015
2. 2681/QĐ-ĐHĐN Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng 03/6/2015
3. 2682/QĐ-ĐHĐN Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng 03/6/2015
4. 4030/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng 06/8/2015
5. 4031/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng 06/8/2015
6. 4043/QĐ-ĐHĐN Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng 06/8/2015
7. 7896/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến 26/11/2013