Trang tuyển sinh

Đọc thêm

TT

Tên văn bản

Số kí hiệu

Ngày ban hành

1

Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông của Đại học Đà Nẵng

4007/QĐ-ĐHĐN

29/11/2017

2

Danh mục ngành giáo dục đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo TT24/2017/TT-BGDĐT và TT25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017

4005/QĐ-ĐHĐN

29/11/2017

3

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học

3566/ĐHĐN-ĐT

23/10/2017

4

Quy chế đào tạo tiến sĩ

2700/QĐ-ĐHĐN

22/8/2017

5

Quy định đào tạo từ xa của Đại học Đà Nẵng

2469/QĐ-ĐHĐN

02/08/2017

6

Quy chế tuyển sinh đào tạo từ xa của Đại học Đà Nẵng

2182/QĐ-ĐHĐN

06/07/2017

7

Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

2250 /ĐHĐN-ĐT

13/07/2017

8

Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng

1561/QĐ- ĐHĐN

05/5/2017

9

Hướng dẫn thực hiện quy trình liên kết đào tạo

1480/ĐHĐN-ĐT 

28/04/2017

10

Quy chế tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học của Đại học Đà Nẵng

1341/QĐ-ĐHĐN

18/04/2017

11

Triển khai công tác tuyển sinh chính quy 2017

926/ĐHĐN-ĐT 

20/03/2017

12

Công bố thông tin luận án, luận văn trên website của cơ sở đào tạo

708/ĐHĐN-ĐT

02/03/2017

13

Quy định cách lập số hiệu và số vào sổ gốc văn bằng chứng chỉ 

401/ĐHĐN-ĐT

08/02/2017

14

Ý kiến kết luận của PGĐ ĐHĐN Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp giao ban công tác đào tạo Quý IV/2016

239/TB-ĐHĐN

20/01/2017

15

Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng 

6800/QĐ-ĐHĐN

09/12/2016

16

Ý kiến kết luận của PGĐ ĐHĐN Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp giao ban công tác giảng dạy ngoại ngữ

6592/TB-ĐHĐN

18/11/2016

17

Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2016 

1726/ĐHĐN-ĐT

14/04/2016

18

Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng 

1091/QĐ-ĐHĐN

29/02/2016

19

Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Đại học Đà Nẵng 

346/QĐ-ĐHĐN

21/01/2016

20

Miễn chứng chỉ GDQP và GDTC đối với sinh viên khuyết tật 

5477/ĐHĐN-ĐT

28/10/2015

21

Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành 

5459/ĐHĐN-ĐT

27/10/2015

22

Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn Giáo dục thể chất trong ĐHĐN 

3638/QĐ-ĐHĐN

28/07/2015

23

Triển khai thực hiện Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 

3219/ĐHĐN-ĐT

29/06/2015

24

Quy định về việc mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng 

2823/QĐ-ĐHĐN

11/06/2015

25

Quy định về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng của Đại học Đà Nẵng 

3027/QĐ-ĐHĐN

11/06/2015

26

Kết luận của Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp bàn về công tác đào tạo, quản lý đối với lưu học sinh Lào 

6846/ĐHĐN-ĐT 

04/11/2013

27

Kết luận của Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp bàn về việc thực hiện quy định đào tạo liên thông 

2377/ĐHĐN-ĐT 

09/05/2013

28

Bổ sung và thống nhất một số quy định tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT 

1834/ĐHĐN-ĐT

18/04/2013

29

Chuyển đổi Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

9402/QĐ-ĐHĐN-ĐT

26/12/2012

30

Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại quy chế 40/2003/BGDĐT 

4767/ĐHĐN-ĐT 

15/08/2012

31

Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học 

940/QĐ-ĐHĐN-ĐT

25/02/2011

32

Quy định đào tạo tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng 

1636/ĐHĐN

26/04/2010

33

Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 

376/QĐ-ĐHĐN-ĐT 

29/01/2008